University of Ottawa responds poorly to demands to censure professor

University of Ottawa responds poorly to demands to censure professor